INFORMACJE

Zamknij POLSKA W ZIBJ

Zamknij PRACOWNICY

Zamknij PROJEKTY BADAWCZE

Zamknij PREZENTACJE PRAC

Zamknij SPIS PUBLIKACJI

Zamknij PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA

Galeria
+ JINR_HISTORIA
+ PROGRAM_B_I
SZUKAJ
LICZNIK

   odwiedzajacy

   odwiedzajacych online

PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA - Formy działalności
 • Wycieczki naukowe
 • Letnie praktyki studenckie;

 • Szkoły dla studentów i młodych pracowników nauki

 • Praktyki profesjonalne

 • Prace dyplomowe

 • Wycieczki edukacyjne dla nauczycieli i uczniów

         Program stanowi integralną całość. Jego uczestnik może przyjechać do Dubnej po raz pierwszy na wycieczkę edukacyjną (uczeń), następnie trafić tu w ramach praktyk studenckich (wycieczki naukowe, praktyki,związane z pisaniem prac dyplomowych, praktyki profesjonalne, szkoły), aby w efekcie końcowym podjąć pracę jako młody polski pracownik na wybranej uczelni w Polsce, a nawet w ZIBJ w Dubnej.

Najbardziej spektakularnym sukcesem PB-I jest „odmłodzenie” polskiej grupy w Dubnej. Już około 40% polskich pracowników ZIBJ – to młodzi ludzie, którzy Dubną poznawali wcześniej jako uczestnicy PB-I.


Tabela nr 1

Formy działalności P B-I E - przyjazdy do ZIBJ w ramach P B-I E w wybranym roku (2003).

lp

Termin

Liczba uczestników P B-I E

Instytucja wysyłająca

Instytucja przyjmująca

Cel przyjazdu

 1.  

16 – 30.I

1 student

UAM Poznań

LNF

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - zbadanie dynamiki molekularnej w kryształach (NH4)2CuCl4*2H2O i (NH4)2CuCl4*2D2O metodą nieelastycznego rozpraszania neutronów.

 1.  

26 I – 7 II

2 nauczy-cieli,

7 uczniów

VIII LO w Poznaniu

II LO w Lesznie

UNC

Wycieczka edukacyjna

 1.  

2 – 18 II

2 studentów

IF UAM, Poznań


UNC

LNF

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - zastosowanie metody analizy aktywacyjnej do określenia zawartości ciężkich metali w mchach z Wolińskiego Parku Narodowego.

 1.  

2 tyg.

II - III

1 student

IF UAM, Poznań


UNC

LNF

I

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - udział w eksperymencie z zastosowaniem nieelastycznego rozpraszania wiązki neutronów z reaktora JBR-2.

 1.  

8 – 28 II

2 studentki


IF UAM, Poznń


UNC

LNF


Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - zastosowanie wiązki neutronów zreaktora IBR-2 do pomiaru struktury i widma wewnętrznych drgań molekuł.

 1.  

17 II–18 III

2 studentów

IF AŚ, Kielce

UNC

LJR

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - udział w ekserymencie z zastosowaniem radioaktywnych wiązek z akceleratora U-400M w grupie COMBAS.

 1.  

17 III-16 IV

2 studentów

WCh PSz, Szczecin


UNC

ORiRB

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej- zastosowanie metody detekcji promieniowania do pomiaru zawartości radioizotopów w nawozach sztucznych z fabryki w Policach.

 1.  

27 III-18 IV

1 student

Wielkopolskie Centrum Onkologii


UNC

LJP


Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - udział w eksperymencie z zastosowaniem medycznej wiązki protonów z fazotronu.

 1.  

3 dni w IV

Julian Malicki

Wielkopolskie Centrum Onkologii

UNC

Swietłana Iwanowa

LJP

Gienadij Micyn

Omówienie zasad współpracy Medycznego Kompleksu LJP i WCO (fantom Aldersona, stypendium dla Marty Mumot)

 1.  

8 IX

1 student

Wielkopolskie Centrum Onkologii

UNC

LJP

Przyjazd na stypendium Programu B-I (edukacja).

 1.  

17-26 IX

1 student

WFiTJ AGH, Kraków

 

UNC

LJP

Praca dyplomowa - testowanie fotopowielaczy.

(praca dyplomowa)

 1.  

17-26 IX

9 studentów


IFT UWr,

IF Uop, Opole

UNC


Wycieczka naukowa.

 1.  

1-21 XII

1 student

IFD Uwr,


UNC

LJP

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej - udział w eksperymencie z zastosowaniem medycznej wiązki protonów z fazotronu.

 1.  

1-21 XII

1 student

WFiTJ AGH, Kraków


UNC

LJP

Praca dyplomowa cd .(patrz poz. 11) - testowanie fotopowielaczy


 1.  

2-12 XII

2 studentów

WFiTJ AGH, Kraków

UNC

LJP

Praca dyplomowa - napisanie odpowiedniego programu i zainstalowanie interfejsu.

 1.  

3-12 XII

10 studen-tów,

2 opiekunów

IF UAM, Poznań

UNC


Wycieczka naukowa

 1.  

7 dni w XII

3 studentów

IF UMCS, Lublin


UNC

LNF

Praktyka, związana z pisaniem pracy dyplomowej

 1.  

2-11 I

Grupa 10 studentów + 2 opiekunów

IF UAM Poznań


Wycieczka naukowa

Dodatkowo zorganizowano i sfinansowano wyjazd 3 studentów z UNC do Polski, na Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej w Karpaczu (Plazma kwarkowo-gluonowa), organizowaną przez IFJ UWr w dniach 2 – 11 stycznia, A LATEM ODBYłA Się W Poznaniu druga edycja międzynarodowej szkoły dla studentów „Metody fizyki jądrowej i akceleratory w biologii i medycynie”.

W tabeli nie odnotowano praktyk profesjonalnych, które rozwinęły się w późniejszych latach.


Przykład krótkiego sprawozdania z praktyki studenckiej z 2003 r. (dotyczy poz.1 tabeli nr 1)


W dniach 16.01 – 30.01. 2003, na zaproszenie dr Aleksandra V. Biełuszkina, obyłam staż naukowy w Laboratorium Fizyki Neutronowej, w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Moim bezpośrednim opiekunem naukowym był dr Igor L. Sashin. Celem pobytu było zbadanie dynamiki molekularnej w kryształach (NH4)2CuCl4*2H2O i (NH4)2CuCl4*2D2O metodą nieelastycznego rozpraszania neutronów. Otrzymane wyniki wskazują na częściową deuteryzację grupy NH4 oraz wskazują na stopniowe porządkowanie się jonów amonowych oraz wiązań wodorowych w wodach krystalizacyjnych w temperaturach odpowiadających przejściom fazowym. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w formie komunikatu konferencyjnego („Inelastic neutron scattering investigations and change of physical properties on the phase transition in (NH4)2CuCl4۰2H2O crystal and related compounds„) w dniach 7.04 - 11.04 2003 w ramach Central European Neutron Scattering School w Budapeszcie jak również staną się podstawą projektu naukowego przedłożonego w Hahn-Meitner-Institut w Berlinie. Uzyskane wyniki oraz umiejętności zdobyte podczas pobytów w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, Hahn-Meitner –Institut w Berlinie oraz w Centrum Neutronowym w Budapeszcie zostaną zaprezentowane na seminarium wygłoszonym w Zakładzie Fizyki Kryształów.


Przykłady programów wycieczek edukacyjnych (dla nauczycieli i uczniów)


Tabela nr 2

Program pobytu nauczycieli i uczniów szkół średnich z Bielska-Białej, Kalisza, Olsztyna i Słupska w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w ramach Programu Bogolubowa-Infelda (2010r).

Sobota 19.06

Przelot samolotem do Moskwy pod opieką nauczycieli, biorących udział w programie;

Spotkanie na lotnisku w Moskwie z przedstawicielem organizatora (Ewa Chmielowska), przejazd do Dubnej, zakwaterowanie w instytuckim hotelu „Grill” przy ul. Moskowskaja 2.


Poniedziałek 21.06

Pierwsze spotkanie ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych

Wizyta w Uniwersyteckim Centrum Instytutu oraz w jednej z jego pracowni komputerowych, zapoznanie z zasadami korzystania z pracowni (Internetu).

Zapoznawanie się z ciekawymi miejscami i codziennym życiem Dubnej

Prezentacja pt. „Historia pewnego kanału”(mgr E.Chmielowska);

Wizyta w lokalnym muzeum;

Osobliwości Dubnej –oglądanie wybranych miejsc nad Kanałem im.Moskwy, nad Morzem Moskiewskim i nad Wołgą, obserwacja zapory na Wołdze i innych miejsc;

Samodzielne dokonywanie zakupów w sklepach, na poczcie, poruszanie się miejskimi środkami lokomocji;


Wtorek 22.06

Laboratorium Fizyki Neutronowej ZIBJ

Wykład wprowadzający w problematykę prac laboratorium, przygotowany przez dr Dorotę Nowak (reaktor, reaktor impulsowy, przykłady badań, dokonywanych w LFN w Dubnej, polskie prace w laboratorium);

Spotkanie z dr I.Natkańcem – prezentacja na temat modernizacji polskiego stanowiska pomiarowego;

Zwiedzanie wybranych stanowisk LNF pod kierunkiem dr Doroty Nowak i inż. Sergieja Vladymirowicza Rudenko – sterownia reaktora IBR 2, hala eksperymentalna, stanowisko eksperymentalne spektrometru NERA;

dr Christian Scheffzuek - wykład na temat „Przykłady badań niemieckich w LNF”;


Środa 23.06

Wycieczka do Moskwy - przejażdżka statkiem po rzece Moskwie na trasie „Dworzec Kijowski – Nowospasski Monastyr” – oglądanie z pokładu znanych obiektów i budowli moskiewskich (Nowodziewiczy Monastyr, stadion w Łużnikach, budynki Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Rosyjskiej Akademii Nauk, Cerkiew Św. Mikołaja w Chamownikach, Park Kultury im. Gorkiego, Pomnik Piotra I, Chram Chrystusa Zbawiciela, Kreml);

Wizyta w muzeum im. Puszkina (galeria sztuki europejskiej i amerykańskiej XIX i XX w);


Czwartek 24.06

Laboratorium Fizyki Wysokich Energii ZIBJ - Wykład dr Henryka Malinowskiego wprowadzający w problematykę niektórych prac laboratorium (synchrofazotron, nuklotron, elektromagnesy nadprzewodnikowe, kriogenika, przykłady nowoczesnych technologii na bazie nadprzewodnictwa – osiągnięcia ZIBJ w Dubnej);

Wykład dr Aleksandra Polańskiego „Transmutacja i spalacja, perspektywy energetyki jądrowej w Polsce”;

Zwiedzanie wybranych stanowisk (synchrofazotron, nuklotron, wizyta w oddziale konstrukcji elektromagnesów);

Ognisko nad kanałem – pieczenie kiełbasek;


Piątek 25.06

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół średnich, prowadzone przez rosyjskiego dydaktyka i naukowca, dr Iwana Łomaczenkowa – Półprzewodniki” – wykład oraz zajęcia laboratoryjne;

Laboratorium Reakcji Jądrowych ZIBJ

Wykład wprowadzający w problematykę prac laboratorium, przygotowany przez mgr Grzegorza Kamińskiego – budowa jądra atomowego, pojęcie jonu, budowa i zasada działania akcelerator,a cyklotronu, badania w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej, badania, z których słynie ZIBJ w Dubnej (synteza superciężkich jąder), badania prowadzone przez Polaków (lekkie egzotyczne jądra);

Zwiedzanie wybranych stanowisk Laboratorium Reakcji Jądrowych - hali cyklotronu U-400M, stanowisk eksperymentalnych AKULINA oraz mikrotronu;

Sobota 26.06

Wycieczka do Siergiejew Posadu – zwiedzanie Ławry Troickiej - centrum rosyjskiego Prawosławia ( w autobusie - wykład „Tajemnice Troickiej Ławry” –Ewa Chmielowska);

Niedziela 27.06

Wycieczka do Moskwy - historyczne centrum Moskwy: Plac Czerwony, Kreml, Park Aleksandrowski, Plac Manieżny, GUM , Chram Chrystusa Zbawiciela( w autobusie - wykład „Spacerkiem po Centrum Moskwy” – Ewa Chmielowska).


Poniedziałek 28.06

Laboratorium Radiobiologii i Radiologii.

Wykład „Wpływ promieniowania jonizującego na komórki krwi człowieka” – mgr Marta Deperas-Kamińska;

Zwiedzanie wybranych stanowisk laboratorium;

Podsumowanie pobytu w Dubnej

Wieczór kuchni rosyjskiej w restauracji „Dubna” z udziałem prof.Adama Sobiczewskiego, prof. Jana Wąsickiego, wykładowców oraz uczestników programu;

Przydział zadań, związanych z przygotowaniem prezentacji na seminarium podsumowujące roczną działalność Programu B – I, odbywające się tradycyjnie w październiku (UAM)Poznań.

Wtoerk 29.06

Przelot z Moskwy do Warszawy pod opieką nauczycieli Grażyny Generowicz, Grażyny Linder oraz Jarosława Lindera;

Uczniowska część programu funkcjonuje od 2001roku. Dotychczas zorganizowano 10 edycji programu, po jednej w każdym roku. Uczestniczyło w nich corocznie od 7 do 16 osób.


Przykład programu wycieczki naukowej (studentów)

Tabela nr 3

Program pobytu studentów Politechniki Warszawskiej w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w ramach udziału Programu Bogolubowa-Infelda w obchodach Światowego Roku Fizyki (10 - 21 pażdziernika 2005r.)

Dzień

Zajęcia

Poniedziałek 10.10

Odjazd do Moskwy z dworca Warszawa Centralna.

Wtorek 11.10

Przyjazd na Dworzec Bialoruski w Moskwie, spotkanie z pracownikiem ZIBJ, rozdanie diet, wykupienie biletów powrotnych.

Przyjazd autobusem ZIBJ do Dubnej do hotelu ”Grill”.Zwiedzanie miasta Dubna, zapoznawanie się ze zwyczajami i codziennym życiem miasta (dokonywanie zakupów, poruszanie się środkami lokomocji itp.)

Środa 12.10

Wizyta w Centrum Uniwersyteckim (CU): spotkanie z wicedyrektorem Centrum dr Tatianą Striż, zapoznanie się z celami i zadaniami Centrum .

Zwiedzanie Laboratorium Technologii Informatycznych: centrum obliczeniowego i wystawy fotograficznej przedstawiającej historię rozwoju technologii informatycznych w ZIBJ (Tatiana Striż).

Popularny wykład Swietłany Szeszunowej z historii kultury Rosji (przygotowujący do zwiedzania Moskwy i Siergijew Pasadu).

Czwartek 13.10

Spotkanie w Laboratorium Technologii Informatycznych: wykład dyrektora LIT Wiktora Iwanowa o działalności laboratorium, wykład dr Aleksandra Polańskiego o modelowaniu procesów spalacji jąder atomowych, wykład prof. Gienadija Ososkowa o rozpoznawaniu obrazów.

Po obiedzie - wykład Żenisa Musulmanbekowa o wizualizacji procesów jądrowych.

Piątek 14.10Zwiedzanie Laboratorium Fizyki Neutronowej: wykład wicedyrektora LNF Walerego Szwecowa, spotkanie z dr Aleksandrem Winogradowem i dr Ireneuszem Natkancem, demonstracja pracy impulsowego reaktora jądrowego IBR-2 na jego modelu i zwiedzanie kanałów reaktora, w tym kanału ze spektrometrem NERA grupy krakowsko-poznańskiej.

Sobota 15.10

Wycieczka do Moskwy - zwiedzanie GUM - u, Chramu Chrystusa Zbawiciela, Kremla – terytorium i soborów, Manieżnej Płoszczadzi, MGU, obiad na Starym Arbacie.

Niedziela 16.10

Wycieczka do Siergiejew Pasadu (d.Zagorsk) – centrum rosyjskiego Prawosławia.

Przyjazd do sanktuarium Św. Trójcy, zwiedzanie Soborów: Uspieńskiego i Troickiego, zwiedzanie muzeum-skarbca, spacer po terytorium klasztornym z oglądaniem historycznych obiektów architektury sakralnej. Posiłek w barze „Minutka”, zakup pamiątek na placu przyklasztornym

Poniedziałek 17.10

Zwiedzanie Laboratorium Reakcji Jądrowych: wykład sekretarza naukowego LJR Andrieja Popieko i mgra Grzegorza Kamińskiego, przykłady polskich badań w ZIBJ - kanały układów doświadczalnych COMBAS i ACULINA, oglądanie cyklotronu U-400 i stanowiska eksperymentalnego DRIBs.

Wtorek 18.10

Wizyta w Laboratorium Wysokich Energii: wykłady, oglądanie synchrofazotronu i nuklotronu

Środa 19.10

Przygotowywanie prezentacji, zakończenie programu

Czwartek 20.10

Wyjazd do Moskwy na Dworzec Białoruski i dalej do Warszawy.

Uwagi:

 1. W każdej edycji programu wycieczki (zarówno edukacyjnej jak naukowej) powinny znaleźć się działania związane z :

 • Zapoznawaniem się z wybranymi badaniami w dziedzinie fizyki jądrowej prowadzonymi na wybranej aparaturze Instytutu (cyklotron, nuklotron, synchrofazotron i in);

 • Organizowaniem spotkań z przedstawicielami nauki, w szczególności z polskimi naukowcami pracującymi w instytucie;

 • W miarę możliwości – organizowaniem spotkań z przedstawicielami międzynarodowej społeczności młodzieżowej ;

 • Uczestnictwem w wykładzie, eksperymencie lub cyklu ćwiczeń (uczniowie uczestniczą w zajęciach „Fizyka od kuchni”, prowadzonych przez rosyjskiego naukowca i dydaktyka);

 • Zwiedzaniem Moskwy i innych interesujących miejscowości (np. Siergiejew Posadu – centrum rosyjskiego prawosławia);

 • Aktywnym wypoczynkiem, związanym z miejscowymi tradycjami (np.”szaszłyk na przyrodzie”, „czajopicie” itp).

 1. Zakłada się, że szczegółowe programy dla konkretnych grup uczniowskich czy studenckich, realizowanych w różnych latach, będą się między sobą różnić. Jest to związane z koniecznością dostosowania programu do potrzeb i możliwości danej grupy czy aktualnych możliwości lokalnych (dostępność aparatury, możliwości wynikające z przebywania w Dubnej określonych osób, organizowanych w danym czasie konferencji, okazjonalnych imprez i uroczystości, pogody itp).

 2. W przypadku studentów stopniowo odchodzi się od wycieczek na rzecz praktyk dyplomowych. I profesjonalnych. Wiele z tych praktyk(zwłaszcza dyplomowych) realizowanych jest obecnie w ramach Międzynarodowych Letnich Praktyk dla Studentów Krajów Członkowskich ZIBJ.


Letnie Praktyki na przykładzie roku 2004


Od roku 2004 letnie praktyki organizowane są w ramach Międzynarodowych Letnich Praktyk dla Studentów Krajów Członkowskich ZIBJ.

Dzięki tego typu organizacji praktyk stwarza się wszystkim uczestniczącym w nich studentom (z Polski, Rosji, Ukrainy, Rumunii i in.) do integracji, nawiązywania międzynarodowych kontaktów i doskonalenia języków obcych.

W dni wolne od zajęć w instytucie (weekendy) organizowane są dla zainteresowanych wyjazdy do Moskwy, Dmitrowa, Siergiejew Posadu , Katynia, Miednoje, Sankt Peterburga. Liczba wycieczek zależna jest przede wszystkim od możliwości czasowych i finansowych studentów. Zwykle w czasie jednej edycji praktyk organizuje się dwie – trzy wycieczki.

Młodzież ma również okazję integrować się podczas zajęć o charakterze sportowym, szaszłyków, pikników, spotkań z interesującymi osobami itp.

Niezależnie od letnich praktyk istnieje możliwość przyjazdu na praktykę w innym terminie.


Przykład ramowego programu, opracowywanego przez Uniwersity Centre Joint Institute for Nuclear Research (UC ZIBJ), obejmującego studentów wszystkich narodowości, uczestniczących w letnich praktykach - rok 2009

06 lipca

9:00 – 10:00

- Registration

10:00 – 10:30

- "The Joint Institute for Nuclear Research – an overview” Russakovich N.A.

10:30 – 11:00

- Coffee

11:00 – 13:00

- Meeting the practice managers

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- Laboratory exercises

19:00

- Party (Moskovskaya 2 “Grill”)

07 lipca

9:30 – 11:00

- “The Joint Institute for Nuclear Research – an overview” Gladushev A.V.

11:00 – 11:30

- Coffee

11:30 – 13:00

- "Fundamental and applied researches in Laboratory of Nuclear Problem" Syresin E.

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- The work in laboratory

08 lipca

9:30 – 11:00

- “Laboratory of nuclear reactions” Zagrebaev V.I.

11:00 – 11:30

- Coffee

11:30 – 13:00

- “Laboratory of neutron physics” Belushkin A.V.

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- The work in laboratory

09 lipca

9:30 11:00

- “Introduction to physics of nanosystems” Nesterenko V.O.

11:00 – 11:30

- Coffee

11:30 – 13:00

- "Hadron Therapy at Phasotron Beams lecture and excursion"  Mitsin G.V.

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- The work in laboratory

10 lipca

9:30 – 11:00

- “Laboratory of High Energy Physics” Shimansky S.S.

11:30 – 13:00

- Plekhanov E. (lecture and excursion)

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- The work in laboratory

11 – 12 lipca – free time (czas przeznaczony na odpoczynek i na zwiedzanie indywidualne lub grupowe, m.in. Moskwy)

13 lipca

9:30 –11:00

- «Distributed computing and GRID technologies; GRID infrastructure at JINR» V.V. Korenkov

11:00 – 11:30

- Coffee

11:30 – 13:00

- “University Centre” Pakuljak S.Z.

13:00 – 14:30

- Lunch

14:30 – 18:00

- The work in laboratory

14, 15, 16, 17 lipca

The work in laboratory

18 – 19 lipca – free time (czas przeznaczony na odpoczynek i na zwiedzanie m.in. Siergiejew Posadu)

20 lipca

9:30 – 11:00

Laboratory of radiational security” Timoshenko G.N.,


11.00 – 11.30

Coffee

11.30 – 13.00

Krasavin E.A.,

14.30 – 18.00

The work in laboratory

21, 22, 23 lipca

The work in laboratory

24 lipca

9:30 – 13:00

Reports of students

13.00 – 14.00

Lunch

16.00

PicnicProgram praktyk jest tak pomyślany, aby niezależnie od specjalistycznych indywidualnych zajęć w zakresie wybranego przez siebie tematu (the work in laboratory), student miał okazję zorientować się ogólnie w badaniach i możliwościach instytutu . Tym samym praktyki letnie realizują jednocześnie program wycieczki naukowej.

Tematy praktyk proponowane są przez naukowców ZIBJ i wynikają z prowadzonych przez nich badań. Lista zaproponowanych tematów rozsyłana jest do współpracujących uczelni. Na podstawie uzyskanych zgłoszeń studentów, dokonuje się komisyjnego wyboru grupy przyszłych praktykantów.

Jak wynika z tabeli nr 6, polskich studentów w 2009 r. zainteresowało 13 spośród zgłoszonych tematów praktyk, w tym 8 zaproponowanych przez Polaków (niżej – przykład propozycji jednego z polskich naukowców, poz.17 w/w tabeli). Praktyki, proponowane przez cudzoziemców (w danym roku byli to sami Rosjanie), wymagają znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego.


Zgłoszenie tematu praktyki studenckiej w okresie 8-28 września 2008 roku (4 osoby)

1. Kierownik praktyki: Grzegorz Kamiński

2. Laboratorium: Laboratorium Reakcji Jądrowych

3. Numer i nazwa tematu badawczego grupy naukowej ZIBJ:

03-5-1004-94/2009 „Synteza nowych jąder, badanie właściwości jąder i mechanizmów reakcji pod wpływem ciężkich jonów”

4. Temat praktyki:

Badanie mechanizmów reakcji z ciężkimi jonami w obszarze energii Fermiego (20-50 MeV/A) na separatorach fragmentów.

5. Krótki opis (przebieg) praktyki:

Student zapozna się z mechanizmami reakcji jądrowych z ciężkimi jonami występujących w obszarze pośrednich energii. Praktyka będzie poświęcona badaniu mechanizmów reakcji w obszarze energii Fermiego (20 - 50 MeV/A) w reakcjach prowadzonych na separatorze fragmentów COMBAS. Badanie mechanizmów reakcji będzie polegało na modelowaniu reakcji w programie LISE ++ oraz w ramach modelu kwantowej dynamiki molekularnej (QMD – Quantum Molecular Dynamics).

Reakcje jądrowe z ciężkimi jonami przy pośrednich energiach, szczególnie w przejściowym obszarze (energia Fermiego) są obiektem zainteresowania, zarówno ze względu na zrozumienie dynamiki procesów jądrowych jak i otrzymywania wiązek wtórnych z anomalnym stosunkiem N/Z. Wiadomo, że oddziaływanie jądrowe przy energiach niżej energii Fermiego charakteryzuje się głównie jedno-ciałową dynamiką i interpretowane jest w ramach koncepcji średniego pola, ponieważ zderzenia nukleon-nukleon zabronione są zakazem Pauliego. W obszarze energii Fermiego względne prędkości zderzających się jąder są porównywalne do prędkości wewnętrznego ruchu nukleonów jądrze. W tych sprzyjających dla wymiany nukleonów pomiędzy oddziaływującymi partnerami warunkach, perspektywiczne jest wytwarzanie jąder z anomalnym stosunkiem N/Z. W dynamikę oddziaływania włączany jest mechanizm zderzeń nukleon-nukleon, ponieważ blokujący wpływ czynnika Pauliego zaczyna słabnąć. Przy energiach wyższych od energii Fermiego efekty średniego pola słabną i dominująca staje się dynamika zderzeń nukleon-nukleon. Wraz ze zwiększaniem energii pocisku zaczynają dominować procesy fragmentacji i multifragmentacji oddziałujących jąder.

W trakcie praktyk student zapozna się z budową separatora COMBAS i metodyką prowadzonych na nim eksperymentów. Student zapoznany będzie z metodami produkcji wiązek radioaktywnych „in-flight” i ISOL (Isotope Separation On Line). Planowane jest modelowanie rozkładów prędkości, masowych i ładunkowych produktów jednej z reakcji: 18O(40MevV/A) + 9Be(181Ta) oraz 22Ne(40MeV/A) +9Be i interpretacja otrzymanych wyników.

6. Wymagania wobec praktykanta

LAPTOP, umiejętność czytania artykułów w języku angielskim, podstawy programowania w C++ lub FORTRAN mile widziane, umiejętność graficznego przedstawiania wyników (wykresy, histogramy) – podstawy pracy w JEDNYM z programów: ROOT, Origin, MS EXCEL itp.

7. Literatura.

1. J. Lukasik, Z. Majka, Acta Phys. Pol. B 24 (1993) 1959.

Ad. Literatura: Podstawy fizyczne: www.google.com

Osobą zainteresowanym prześle artykuły dotyczące tematów związanych praktyką na email.

Kontakt emaliowy: Grzegorz.Kaminski@ifj.edu.pl.

Ad. Literatura: Programy:

http://groups.nscl.msu.edu/lise/lise.html

http://root.cern.ch/


Tabela nr 4

Polscy uczestnicy Międzynarodowych Letnich Praktyk dla Studentów Krajów Członkowskich ZIBJ, zorganizowanych w dniach od 6 do 26 lipca 2009 r.


Liczba osób

Uczelnia

Temat praktyki

1.

1

Politechnika

Wrocławska


LJR, Orielovivh Olieg Leonidovich, mikroskop elektronow, 63187

2.

1

UJ Kraków

3.

1

Uniwersytet Szczeciński


LJP, Aleksandrov Igor Donatovich, genetyka z muszkami owocówkami, 62579


4.

1

UJ Kraków

5.

1

UJ Kraków

LJP, Chelkov Georgij Aleksandrovich, promieniowanie kosmiczne, 62462, 65009

6.

2

UMCS Lublin

LNF, Kobziev Aleksandr Pavlovich, Analiza wiązek jonów, 65924

7.

1

UJ Kraków

LNF, Kuklin Aleksandr Ivanovich, 67417

8.

1

UAM PoznańLJR, Grzegorz Kamiński, seperator COMBAS, 62517

9.

1

Uniwersytet Wrocławski

10.

1

UAM PoznańLBR, Marta Deperas-Kaminska, Wpływ promieniowania na chromosmy, 63059

11.

1

Uniwersytet Wrocławski

12.

2

UAM Poznań

LJR, Łukasz Standyło, seperator ACCULINNA, 64544

13.

1

Uniwersytet Warszawski

LJP, Jan Jurkowski, Dariusz Borowicz, Detektory półprzewodnikowe, 63616

14.

1

UZG

15.

1

UJ Kraków

LFWE, Henryk Malinowski, Kriogenika i nadprzewodnictwo, 64901

16.

1

UJ Kraków

LNF, Aldona Rajewska, Niskokątowe rozpraszanie neutronów, 62112

17.

1

UJ Kraków

LIT, Joanna Deperas-Standyło, Matematyczna analiza i symulacja wpływu promieniowania na komórki, 63839

18.

1

Uniwersytet Szczeciński

LIT, Aleksander Polański, Fizyka komputerowa, 64041


Przykład krótkiego sprawozdania z letniej praktyki 2004


Sprawozdanie z praktyki odbytej

w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej

od 30.06.2004 do 29.07.2004

1) Zapoznanie się z teoretycznymi podstawami technologii wytwarzania detektorów krzemowych i germanowych

- detektory Si planarne, dryfowane litem

- detektory Ge planarne i koaksjalne, dryfowane i implantowane

- pierwszy stopień przedwzmacniacza

- kriostaty

2) Samodzielne wykonanie detektora Si(Li)

- wybór materiału

- obróbka mechaniczna (wycinanie, szlifowanie)

- obróbka chemiczna (trawienie)

- dyfuzja Li

- wycinanie pierścienia

- obróbka mechaniczna

- obróbka chemiczna

- napylanie kontaktów Al

- pomiar charakterystyk I(V) i C(V)

- wstawienie na dryf

- pomiar charakterystyk co 2 tygodnie

- obróbka mechaniczna i chemiczna

- napylanie Au

- pomiar charakterystyk I(V), C(V), ΔE


Przykład praktyk profesjonalnych

Są organizowane od 2008 roku. Rozpoczął je UMCS, który zdecydował się włączyć zajęcia w ZIBJ do programu studiów studentów fizyki o specjalności „Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe”


Przykład programu zajęć w ZIBJ – 2010 r.:


Программа

пребывания студентов Университета Марии Кюри-Склодовской из г.Люблин (Польша) в ОИЯИ с 11 по 18 апреля 2010 года для участия в учёбе на тему

«радиационная охрана и ядерная безопасность».

11 апреля, воскресение

Встреча в аэропорту Шереметьево F, приезд в Дубну (Московская 2), расселение (В.Хмельовски)

12 апреля, понедельник

10:00-10:15 Открытие учёбы (УНЦ, С.З.Пакуляк, В. Хмельовски)

10:30-12:00 Обзорная лекция по инструментальным методам радиационной безопасности (УНЦ, Юрий Владимирович Мокров)

12:00-13:30 Радиационная авария на Чернобыльской АЭС. (УНЦ, Геннадий Николаевич Тимошенко)

15:00-17:00 Практические занятия по дозиметрам фотонного излучения. (ЛБР, к.104, Юрий Владимирович Мокров)

17:00 Прогулка по городу

13 апреля, вторник

10.00-13.00 Практические занятия по проверке дозиметров фотонного и нейтронного излучений на поверочной установке.(ОРБ, Юрий Владимирович Мокров)

Практические занятия по индивидуальным дозиметрам фотонного и нейтронного излучений на основе комплекса АКИДК-301 (ОРБ, Юрий Владимирович Мокров)

15:00-17:00 Ознакомление с методами и средствами контроля радиоактивности внешней среды (ОРБ, Светлана Игнатьевна Аленицкая; Алексей Назарович Каргин)

18:00 Ужин– «Вечер русской кухни» (квартире польского землячества)

14 апреля, среда

10.00-13.00 Ознакомление с методами и средствами радиационного контроля (РК) на ускорителе: автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) на ускорителе У-400М ЛЯР и организация РК в лаборатории. (Виктор Юрьевич Щеголев)

13.00-15.00

15.00 – 17.00 Практические занятия по индивидуальным фотографическим дозиметрам фотонного и нейтронного излучений (ЛБР, к.104, Юрий Владимирович Мокров).

15 апреля, четверг

10.00-13.00 Проведение радиационного контроля на исследовательской установке ИРЕН и ЭГ-5.

(Куликов Сергей Владимирович, Валерий Николаевич Швецов; Александр Павлович Кобзев)

15:00 – 17.00 Заключительная встреча за чаём – вручение сертификатов (УНЦ, С.З.Пакуляк, В.Хмельовски).

16 апреля, пятница

9:00-18:00 Экскурсия в Сергиев Посад. (В.Хмельовски)

17 апреля, суббота

10.00-20.00 Экскурсия в Москву. (В.Хмельовски)

18 марта, воскресение

16.30 Отъезд в аэропорт Шереметьево и вылёт в Польшу. (В.Хмельовски)

 Wszystkie wycieczki dydaktyczne i naukowe, jak również wszystkie praktyki studenckie, zrealizowane w ZIBJ kończą się otrzymanie, stosownego certyfikatu.Data utworzenia: 21/02/2011 @ 13:22
Ostatnie zmiany: 24/09/2012 @ 12:06
Kategoria : PROGRAM BOGOLUBOWA-INFELDA
Warning: fopen(data/ipdoc616.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 609

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 617

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 618

Warning: fopen(data/doc616.dtb) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 562

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 563

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/sites/poland_jinr_ru/www/inc/functions.php on line 564

Strona czytana 1681 razy


podglad wydruku podglad wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
WYDARZENIA

Wydarzenia na 30 dni


brak

INFO
POGODA
^ Gora ^