1. Projekt: Projektowanie i konstruowanie niskoprogowych HPGe-detektorów.

Jan Jurkowski (IFJ PAN) i Dariusz Borowicz (IFJ PAN/LJP).

Laboratorium Problemów Jądrowych uczestniczy w wielu międzynarodowych eksperymentach dotyczących badania rzadkich procesów jądrowych. Należą do nich: poszukiwanie i badanie podwójnego beta-rozpadu (projekty GERDA, TGV-2, MAJORANA), poszukiwanie ciemnej materii (projekt EDELWEISS), pomiar momentu magnetycznego neutrina (projekt GEMMA). Eksperymenty wymagają długotrwałej pracy specjalnych układów rejestrujących na bazie detektorów półprzewodnikowych w niestandardowych warunkach eksploatacyjnych.

Zadaniem grupy jest projektowanie i budowanie specjalnych detektorów germanowych i krzemowych dla wyżej wymienionych eksperymentów.-

W 2007 roku Dariusz Borowicz zakończył studia na AGH, temat pracy magisterskiej: “Segmentowe detektory HPGe” a obecnie prowadzi badania do pracy doktorskiej „Specjalne detektory HPGe”.

2. Projekt: Badanie wysokotemperaturowych źródeł jonów.

Dariusz Mączka i Bronisław Słowiński (NCBJ), M.Turek, K.Pyszniak i A.Droździel (UMCS)

Znana obecnie jest możliwość uzyskiwania półprzewodnikowych nanokrystalitów (tzw. kropek kwantowych) w matrycy Si, SiO2 lub Si3N4 na krzemie metodą implantacji jonów Si lub Ge z następującym po niej wygrzewaniem. Nanostruktury takie są ważne m. innymi dla rozwoju nowych źródeł światła wykorzystujących podłoża krzemowe. Obecnie prowadzone są dalsze badania skierowane na poznanie mechanizmów odgrywających rolę w tych efektach.

3. Projekt: Badanie zależności między gradientem pola elektrycznego w domieszkach 111Cd i strukturami krystalicznymi faz wysokiego ciśnienia metalicznego ceru z zastosowaniem metody wzbudzonych korelacji kątowych.

Mieczysław Budzyński, Marek Wiertel (UMCS, Lublin)

Badanie fazowych diagramów ceria i fizycznych właściwości jego alotropowych form zawsze wywoływałyzainteresowanie tak teoretyków, jak i eksperymentatorów. Pierwiastek ten, mimo ogromnej ilości prac, poświęconych badanią nad nim, pozostaje do tej pory jednym z najbardziej zagadkowych pierwiastków okresowej tablicy Mendelejewa.

W projekcie proponuje się po raz pierwszy przeprowadzenie systematycznych badań związku między krystalicznymi strukturami wysokociśnieniowych faz metalicznego ceru i parametrami nadsubtelnego oddziaływania kwadrupolowego, mierzonego metodą 111Cd-DWUK w zależności od wysokiego ciśnienia i niskich temperatur. Planuje się przeprowadzić analogiczne badania dla innych lekich metali ziem rzadkich: La, Pr , Nd и Sm.

4. Projekt: Badanie reakcji między lekkimi jądrami w przedziale astrofizycznych energii: projekt LESI.

Mariusz Filipowicz, Jan Woźniak (AGH)

Celem prowadzonych badań jest wyznaczenie charakterystyk reakcji syntezy jądrowej przy ultra niskich energiach zderzeń. Badanie tych reakcji w tym zakresie energii ma istotne znaczenie dla fizyki jądrowej i dla astrofizyki.

Projekt jest przykładem współpracy polskiego instytutu z ośrodkami naukowo-badawczymi Rosji dzięki pośrednictwu ZIBJ. Dzięki naszej pomocy kadrowej i finansowej grupa z AGH od wielu lat prowadzi wspólne badania (w ramach kolaboracji 9 instytucji) z naukowcami amerykańskimi (Irvine), Słowackimi (Bratysława), Kazachskimi (Almaty) i rosyjskimi (Moskwa, Tomsk) z wykorzystaniem hallowskiego akceleratora plazmy w Tomsku.

5. Projekt: Optical Time Projection Chamber (OTPC) – detektor dla badania egzotycznych kanałów rozpadów jąder atomowych.

Komora dryfowa z odczytem optycznym - Optical Time Projection Chamber – to zupełnie nowy typ detektora, zaprojektowany i zbudowany we współpracy Zakładu Spektroskopii Jądrowej i Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych. Jest to jedyny, w skali światowej, nowoczesny detektor umożliwiający wykonywanie fotografii rozpadów jądrowych. Został skonstruowany z myślą o pomiarach promieniotwórczości dwuprotonowej nuklidu 45Fe, ale jego unikatowe możliwości mogą być wykorzystane w wielu innych eksperymentach badających egzotyczne izotopy i rzadkie typy rozpadów.

W eksperymencie badającym promieniotwórczość dwuprotonową jądra 45Fe dzięki niej po raz pierwszy udało się pomierzyć korelacje kątowe i energetyczne pomiędzy emitowanymi w rozpadzie protonami. W tym samym eksperymencie zarejestrowano 4 przypadki nowego typu rozpadu – emisji trzech protonów po rozpadzie β+.

W ramach ścisłej współpracy z grupą z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uw (Marek Pfutzner, Wojciech Dominik, Zenon Janas) zbudowano unikalny detektor typu Time Projection Chamber, używany zarówno w Dubnej w badaniach rzadkich rozpadów egzotycznych jąder atomowych jak i w innych ośrodkach naukowych (MSU, CERN, GSI).

Obie grupy badaczy są znane na świecie z oryginalnych wyników naukowych. Zespół ACCULINNA osiągnął znaczące wyniki w badaniach lekkich systemów jądrowych leżących poza linią stabilności neutronowej. Grupa warszawska jest uznawana za pionierów w poszukiwaniu i pomiarach charakterystyk promieniotwórczości 2-protonowej. Zespoły wzajemnie się uzupełniają.

5.1. Rozwój systemu aktywnej tarczy w oparciu o technologie komory dryfowej z odczytam optycznym (Development of an Active Target system based on the Optical Time Projection Chamber).

Grupa IFD UW: Wojciech Dominik, Zenon Janas, Henryk Czyrkowski, Ryszard Dąbrowski, Chiara Mazzocchi, Krzysztof Miernik, Marcin Pomorski, Marek Pfützner

Magdalena Kuich (PW)

Grzegorz Kamiński, Roman Wolski (IFJ PAN/LJR), Sławomir Mianowski (UW/LJR), Marcin Mentel, Piotr Pluciński (AGH/LJR)

Celem projektu jest rozwój techniki pomiarowej opartej na nowatorskim rozwiązaniu detekcji cząstek z wykorzystaniem komory gazowej z projekcją czasową i odczytem optycznym OTPC (Optical Time Projection Chamber) - unikalnego detektora do pomiaru rzadkich zdarzeń i wykorzystanie go jako detektora typu aktywna tarcza (active target). Sama idea detektora - aktywnej tarczy polega na tym ze części materiału detektora (mieszanka gazowa) pełni funkcje materiału tarczy. Reakcja jądrowa zachodzi w środku detektora-tarczy, który jest używany do detekcji produktów reakcji z wysoka wydajnością. Dodatkowa, taki detektor pozawala na dokładne określenia miejsca, w którym zaszła reakcja, co jest ważne w przypadku kinematycznej rekonstrukcji reakcji w grubej tarczy.

Jedna z głównych zalet użycia detektora aktywnej tarczy na separatorze ACCULINNA jest możliwość wykorzystania deuteru jako materiału na gazową tarczę w różnorodnych kombinacjach z lekkimi radioaktywnymi wiązkami jak, 8He, 11Li, 15B i w przyszłości wielu innymi na budowanym już separatorze ACCULINNA-2.

W początkowej fazie realizacji projektu zbudowany zostanie hermetyczny system do gazowy do pracy z mieszankami wodoru i deuteru, oraz komora detektora działająca na zasadzie detektora OTPC, przystosowana do pracy z wymienionymi gazami. Z pomocą takiego układu eksperymentalnego będzie można zbadać właściwości optyczne mieszanek na bazie wodoru. Jeżeli mieszanki z wodorem okażą się perspektywiczne do wykorzystania ich w detektorze typu OTPC, kolejnym etapem będzie zbadanie właściwości optycznych mieszanek gazowych na bazie deuteru. Właściwym celem projektu jest przystosowanie konstrukcji detektora OTPC do pracy z mieszankami gazowymi na bazie deuteru i wykorzystanie w eksperymentach na wiązkach separatora ACCULINNA.

5.2. Budowa układu do pomiaru prędkości dryfu elektronów w mieszankach gazowych (The Electron Drift Velocity Monitor).

Grupa IFD UW: Zenon Janas, Chiara Mazzocchi, Marcin Pomorski

Magdalena Kuich (PW)

Sławomir Mianowski (UW/LJR), Marcin Mentel, Piotr Pluciński (AGH/LJR), Zuzanna Mianowska (NCBJ/LJR)

Komora dryfowa z odczytem optycznym (Optical Time Projection Chamber) jest detektorem gazowym, który umożliwia rekonstrukcję torów wyemitowanych cząstek naładowanych z rozpadów jądrowych w przestrzeni trójwymiarowej. Wykorzystywana jest tu technika stosowana w standardowych detektorach dryfowych (rekonstrukcja składowej “Z”), nowością jest natomiast zastosowanie odczytu optycznego – informacja o składowych “XY”.

Jednym z najważniejszych parametrów w procesie rekonstrukcji zdarzeń jest prędkość dryfu elektronóww gazie w obszarze aktywnym OTPC. Mieszanka gazowa, w której zachodzi dryf, jest dobierana indywidualnie do każdego eksperymentu, w zależności od badanego przypadku oraz fizyki procesu rozpadu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż próby wyznaczenia poszukiwanego parametru przy pomocy OTPC są obarczone znaczną niepewnością oraz występują duże rozbieżności w porównaniu do wyliczeń teoretycznych. Może to sugerować kłopoty z kontrolą składu oraz/lub czystością mieszanki gazowej.

Celem projektu jest budowa niezależnego, mobilnego układu do monitorowania prędkości dryfu elektronów w różnych mieszankach gazowych, umożliwiającego dokonywanie pomiarów “on-line” w czasie trwania eksperymentów z wykorzystaniem detektora OTPC.

6. Projekt: Budowa układu do pomiaru prędkości dryfu elektronów w mieszankach gazowych (The Electron Drift Velocity Monitor).

Grupa IFD UW: Zenon Janas, Chiara Mazzocchi, Marcin Pomorski

Sławomir Mianowski (UW/LJR), Marcin Mentel (AGH/LJR), Zuzanna Mianowska (NCBJ/LJR), Piotr Pluciński (AGH/LJR)

Komora dryfowa z odczytem optycznym (Optical Time Projection Chamber) jest detektorem gazowym, który umożliwia rekonstrukcję torów wyemitowanych cząstek naładowanych z rozpadów jądrowych w przestrzeni trójwymiarowej. Wykorzystywana jest tu technika stosowana w standardowych detektorach dryfowych (rekonstrukcja składowej “Z”), nowością jest natomiast zastosowanie odczytu optycznego – informacja o składowych “XY”.

Jednym z najważniejszych parametrów w procesie rekonstrukcji zdarzeń jest prędkość dryfu elektronów w gazie w obszarze aktywnym OTPC. Mieszanka gazowa, w której zachodzi dryf, jest dobierana indywidualnie do każdego eksperymentu, w zależności od badanego przypadku oraz fizyki procesu rozpadu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż próby wyznaczenia poszukiwanego parametru przy pomocy OTPC są obarczone znaczną niepewnością oraz występują duże rozbieżności w porównaniu do wyliczeń teoretycznych. Może to sugerować kłopoty z kontrolą składu oraz/lub czystością mieszanki gazowej.

Celem projektu jest budowa niezależnego, mobilnego układu do monitorowania prędkości dryfu elektronów w różnych mieszankach gazowych, umożliwiającego dokonywanie pomiarów “on-line” w czasie trwania eksperymentów z wykorzystaniem detektora OTPC.

7. Projekt: Biomonitoring zanieczyszczeń atmosferycznych w Polsce.

Maria Wacławek, Zbigniew Ziembik, Andrzej Kłos (UO), Marek Biziuk (PG).

Przy reaktorze IBR-2M istnieje kompleks radioanalityczny wyposażony w pneumatyczny system transportowy REGATA a także w trzy gorące komory przeznaczone do prowadzenia badań neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA). NAA jest szeroko stosowana w badaniach przyrodniczych (ekologia, geologia, biologia czy medycyna) oraz w badaniach materiałowych (nowe materiały: ultraczyste, nano, itp.). W 2005 roku powstał międzynarodowy projekt w ramach 5-tego programu ramowego UE (program “Kopernik”). Udział polskich naukowców i studentów w tym projekcie był podstawą do powstania kilku prac dyplomowych oraz rozprawy doktorskiej na PG. W latach 2005-2006 grupa NAA wraz z IB PAN w Krakowie prowadziła współpracę z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Warszawie oraz UW. Wspólnie realizowano projekt na temat: „Ocena negatywnych skutków środków trujących na ekosystemy wodne i człowieka, badania na przykładzie jezior mazurskich w Polsce oraz rezerwatu Rybińsk w Rosji centralnej metodami analizy fizyki jądrowej”. W ramach współpracy naukowo-technicznej NAA z Uniwersytetem Technicznym w Opolu (2008-2010) realizowany był program na temat: “Zanieczyszczenia lasów w południowo-zachodnim rejonie Polski nuklidami promieniotwórczymi oraz ciężkimi metalami”.

Efektem jest około 10 prac magisterskich napisanych przez polskich studentów. 

8. Projekt: Badania reakcji (n,α) wywołanych szybkimi neutronami.

Paweł Szałański (UŁ)

Uniwersytet Łódzki utrzymuje długotrwałą współpracę z Grupą Neutronowej Fizyki Jądrowej w Dubnej. Przedmiotem badań są reakcje (n,α) wywołane szybkimi neutronami. Obecnie badania te prowadzi się również we współpracy z Instytutem Ciężkich Jonów Uniwersytetu Pekińskiego. Prace związane są ze stanowiskiem badawczym EG-5. Otrzymane dane służą do testowania modeli jądrowych i są ważne dla technologii jądrowych. Niezwykle ważne jest badanie bezpośrednich produktów cyklu paliwowego i materiałów konstrukcyjnch.

Innym obszarem działalności naukowej grupy łódzkiej jest stosowanie różnych metod fizyki jądrowej (PIXE, XRF, RBS, IGAA) do badań zanieczyszczenia środowiska i badań materiałowych.

Wyniki współpracy w zakresie badań reakcji szybkich neutronów wykorzystane zostały w pracy doktorskiej dr P. Szałańskiego (1999).

9. Projekt: Rozwój kompleksu cyklotronowego U200P Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów i rozwój bazy akceleratorowej LRJ we wzajemnej współpracy obu instytucji.

Jarosław Choiński, Józef Sura, M.Wolińska-Cichocka, O.Steczkiewicz, J.Miszczak, R.Tańczyk, A.Bednarek, K.Sosnowski, T.Bracha, V.Khrabrov i M.Kopka (ŚLCJ)

Cyklotron U-200P pracujący w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ) w części magnetycznej (elektromagnes cyklotronu wraz ze wstępnie uformowanym polem magnetycznym) oraz próżniowej (komora próżniowa) wykonany został w ścisłej współpracy z ZIBJ Dubna. Obie strony zainteresowane są współpracą w odniesieniu do kilku, różnych tematów badawczych.