1. Projekt: Eksperymenty na spektrometrze NERA.

Ireneusz Natkaniec, Dorota Marta Chudoba (UAM/LNF), Andrzej Pawlukojć, Katarzyna Łuczyńska-Szymczak (IChTJ/LNF), Sławomir Zalewski (UH-P Siedlce/LNF), Kacper Drużbicki (UJ/LNF), Magdalena Owczarek (UWr/LNF)

Grupa Nieelastycznego Rozpraszania Neutronów w LFN, pracująca na spektrometrze NERA prowadzi badania dynamiki molekularnej oraz przejść fazowych metodami nieelastycznego rozpraszania i dyfrakcji neutronów. Spektroskopia neutronowa, wykorzystująca neutrony termiczne, jest metodą komplementarną do klasycznych metod spektroskopii optycznej, takich jak absorpcja w podczerwieni i spektroskopia Ramana.

Do tej pory istniały dwa światowej klasy spektrometry odwrotnej geometrii: spektrometr NERA przy reaktorze impulsowym IBR-2 i TOSCA przy spalacyjnym źródle neutronów ISIS w Anglii. W związku z modernizacją reaktora IBR-2 w latach 2006-2011 przeprowadzono również prace mające na celu zmodernizowanie stanowiska pomiarowego przy spektrometrze NERA (m.in. wymiana ok. 100 m neutronowodu). W 2012 roku nastąpiło wznowienie prac badawczych na spektrometrze NERA.

W ciągu 15 lat eksploatacji spektrometr NERA był wykorzystywany na zasadach konkursu projektów badawczych, w których uczestniczyli naukowcy zarówno z Polski jak i z całego świata (kraje europejskie, USA, Japonia).

W ostatnich latach napisano 15 prac doktorskich i 2 habilitacje. 

2. Projekt: Badania struktury ferroelektryków na dyfraktometrach DN-12 i DN-6.

Jan Wąsicki, Wojciech Nawrocik, Piotr Czarnecki, Aleksandra Pajzderska, Paweł Bilski (UAM)

Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu aktywnie współpracują z Grupą Elastycznego Rozpraszania Neutronów w ZIBJ w Dubnej. Wspólne prace prowadzone są w zakresie rozwoju i eksploatacji dwóch dyfraktometrów: DN-12 oraz DN-6 pracujących przy impulsowym reaktorze IBR-2M. Dyfraktometr DN-12 stosowany jest do badań mikro-próbek w szerokim zakresie temperatur (10-300K) i ciśnień (0-10 GPa). Rozwój stanowiska pomiarowego przy dyfraktometrze DN-6 pozwoli w najbliższym czasie na rozszerzenie badań strukturalnych w warunkach bardzo wysokich ciśnień (do 50 GPa).

3. Projekt: Badanie agregacji w micelarnych roztworach surfaktantów metodą SANS.

Aldona Rajewska (NCBJ)

Celem badań jest określenie kształtu i rozmiarów micel (agregatów) w wodnych roztworach czystych pojedyńczych surfaktantów oraz w mieszaninach dwóch surfaktantów w wodzie. Badanie mieszanin pozwala m.in. znaleźć układy o korzystnej koncentracji micelizacji cmc tj. o niższej wartości cmc mieszaniny niż każdego z surfaktantów osobno ( synergizm w roztworze ) lub brak takiego zachowania w mieszanym układzie ( antagonizm). Część eksperymentów była wykonana w Dubnej a część w innych ośrodkach: Argonne National Laboratory (USA), Paul Scherrer Institut (Villigen, Szwajcaria), Hahn Meitner Institut (Berlin, Niemcy), Budapest Neutron Centre (Budapeszt, Węgry), FRM II (Garching, Niemcy).

Część surfaktantów gemini otrzymanych od grupy chemików pod kierunkiem prof. Wilk z Politechniki we Wrocławiu znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Ostatnio tematyka badań została rozszerzona o badanie nowych niejonowych kopolimerów blokowych, otrzymanych z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ( prof. Zgoda) oraz z Zakładów Chemicznych w Brzegu Dolnym.

6. Projekt: Badanie zachowania się gazów i materii skondensowanej pod bardzo wysokim ciśnieniem (10kbar-30kbar) przy niskich temperaturach i silnych polach magnetycznych przy działaniu napromieniowania ciężkimi jonami wysokich energii (MC-400 i IC-100) oraz wysokoenergetycznymi elektronami (Mikrotron MT25) pod kątem rozwoju nowych technologii.

Roland Wiśniewski, Teresa Wilczyńska (NCBJ)

Proponuje się badania ważne do zrozumienia podstawowych procesów przy wzajemnym oddziaływaniu ciężkich i lekkich zjonizowanych cząstek z gęstymi gazowymi ośrodkami (pod nieobecność chemicznych wiązań między cząsteczkami w gazie) z ośrodkami ciekłymi (w obecności względnie słabych vanderwaalsowskich wiązań i chemicznych wiązań między molekułami) oraz ze stałociałowymi tarczami w warunkach wysokich ciśnień. Podobne badania realizuje się tylko w nielicznych ośrodkach naukowych, posiadających niezbędne źródła jądrowo-fizycznych promieniowań (źródeł neutronów i ciężkich jonów) z wymaganymi parametrami energetycznymi i intensywnościami strumieni cząstek.

Praktycznym znaczeniem proponowanego kompleksu badań może okazać się, oprócz fundamentalnych aspektów i sprawdzenia istniejących fenomenologicznych koncepcji modeli i teorii, również stworzenie nowych radiacyjnie stymulowanych technologii, opracowanie nowych spodziewanych technologicznych podejść w badaniu właściwości materiałów, celem otrzymania istotnie nowych materiałów z widocznie zmienionymi nano-, mikro- i makro- właściwościami, ze zmodyfikowanymi objętościowymi właściwościami i właściwościami rozwinętych powierzchni.

7. Projekt: Wytwarzanie, badanie i charakteryzacja nowych nanostrukturalnych porowatych i kompozytowych materiałów.

Bożena Sartowska, Wojciech Starosta, Marek Buczkowski, Dagmara Chmielewska, Marek Barlak (IChTJ)

Program obejmuje szczegółową charakteryzację parametrów geometrycznych nano-obiektów uzyskanych metodą trawienia śladów ciężkich jonów w foliach polimerowych oraz badania funkcjonalnych nano-obiektów wytworzonych metodą syntezy matrycowej: nanopory, nanopręty, nanorurki.

Wiązki różnych jonów o różnej energii dostępne w LJR, jak również stosowane różne techniki trawienia śladów jonów – treków, pozwalają na uzyskanie polimerowych membran o różnych parametrach, takich jak materiał osnowy, grubość, wielkość i gęstość porów, kształt pojedynczych porów, itp. Tak uzyskane membrany są wykorzystywane do filtracji i ultrafiltracji. Znajdują również zastosowania jako membrany do ogniw paliwowych, czujniki przepływu cząstek. Prowadzone są badania nad asymetrycznymi membranami, rozprzestrzenianiem się fal akustycznych w membranie, jako modelowym ośrodku porowatym oraz obiektami nano-kapilarnymi do badań transportu cząstek i jonów.

Duże zainteresowanie skupia się na wykorzystaniu śladów jonów do wytwarzania jednowymiarowych nano-obiektów z różnych materiałów. Obiekty takie znalazły zastosowanie w badaniach elektronowych emiterów polowych, czujników i rejestratorów biologicznych, nowych materiałów na dyski magnetyczne, anizotropowych filtrów optycznych. Mikro- i nanorurki mogą znaleźć zastosowanie w mikrosystemach włókien optycznych, systemach separacji jonów, czujników mikrowibracji, wytwarzania mikropojemników dla preparatów medycznych, substancji toksycznych i/lub radioaktywnych.

8. Projekt: Badania radiacyjnych uszkodzeń w jedno- i wielościennych nanorurkach węglowych.

Andrzej Olejniczak (UMK/LJR), Jerzy P. Łukaszewicz (UMK)

Prowadzone prace mają na celu zbadanie wpływu napromieniania wysokoenergetycznymi jonami na właściwości i strukturę nanorurek węglowych oraz materiałów na ich bazie. w przeciwieństwie do dobrze przebadanych efektów, będących wynikiem oddziaływania niskoenergetycznych jonów (duże wartości (dE/dx)n), możliwość modyfikacji struktury przy udziale jonów wysokoenergetycznych (duże wartości (dE/dx)e przy znikomych (dE/dx)n) jest w tych układach niedostatecznie przebadana. Zaplecze aparaturowe LJR (tj. akceleratory U400 i IC-100) pozwala na pokrycie szerokiego przedziału energii jonów i tym samym przebadanie szerokiego zakresu elektronowych strat energii

Badania mikroskopowe i spektroskopowe uzupełnione zostaną pomiarami właściwości elektrycznych napromieniowanych nanorurek. Planowane jest, istotne ze względu na potencjalne zastosowania w nanotechnologii, rozszerzenie tych prac i zbadanie właściwości elektrycznych pojedynczych, modyfikowanych radiacyjnie nanorurek węglowych naniesionych na odpowiednie podłoża.

9. Projekt: Otrzymywanie nowych „diodopodobnych” materiałów w wyniku modyfikacji membran trekowych z politereftalanu etylenu.

Katarzyna Zielińska (UMK/LJR)

Podstawowym kierunkiem technologii membranowej jest tworzenie asymetrycznych nanoporów w membranach. Wynika to ze wzrostu zainteresowania wykorzystaniem tych struktur w roli kanałów biologicznych, które kontrolują wiele procesów fizjologicznych. Nanopory stwarzają wiele możliwości w rozwoju nanofluidowej technologii oraz w projektowaniu różnego typu urządzeń, w tym czujników do detekcji pojedynczych cząsteczek m. in. DNA.

W ramach projektu otrzymane zostaną nanoporowate membrany na bazie politereftalanu etylenu znajdujące zastosowanie w technologii sensorowej. Proces otrzymywania nanoporów w membranach będzie obejmował napromienianie próbek wysokoenergetycznymi jonami, poddanie ich działaniu promieniowania UV oraz trawienie powstałych treków. Dobór odpowiednich warunków procesu trawienia pozwoli otrzymać asymetryczne nanopory o pożądanym kształcie i rozmiarze. Wyznaczone zostaną charakterystyki prądowo-napięciowe membran w roztworach elektrolitu o różnym pH i różnym stężeniu jonów co wyjaśni procesy zachodzące w badanych strukturach.         

10. Projekt: Napromienianie ciężkimi jonami austenitycznej stali kwasoodpornej gatunku 0H18N10T dla imitacji procesów korozji naprężeniowej przyspieszonej wpływem promieniowania.

Witold Szteke, Ewa Hajewska, Andrzej Hofman, Tadeusz Wagner, Waldemar Bilous, Jan Wasiak (NCBJ)


Austenityczne stale nierdzewne są stosowane w elektrowniach jądrowych na elementy konstrukcyjne pracujące w środowiskach wysokiej temperatury wody i pary.

Jednym z głównych zagrożeń integralności elementów konstrukcyjnych rdzenia wykonanych ze stali austenitycznych, w lekkowodnych reaktorach, jest zjawisko pękania w wyniku korozji naprężeniowej przyspieszone napromienieniem neutronami (IASCC–Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking). Dla wyjaśnienia tych zjawisk prowadzi się liczne eksperymenty na akceleratorach ciężkich jonów i elektronów, aby wprowadzić mikrostrukturalne i mikrochemiczne zmiany podobne do tych, które są kreowane przez napromienienie neutronami.

Stosowanie ciężkich jonów do modelowania radiacyjnych uszkodzeń materiałów reaktorowych realizowane jest w ciągu kilku dziesięcioleci. W ostatnich latach na pierwszy plan wysunęły się problemy związane ze zniszczeniem materiału w agresywnym środowisku pod wpływem korozji pod naprężeniem, przyspieszonej napromienieniem. Badania takie od kilku lat prowadzone są we współpracy z ZIBJ Dubna na akceleratorach ciężkich jonów IC-100 i U-400 i zmodernizowanym akceleratorze elektronów MT-25.

Opracowana metodyka badań będzie zastosowana w realizacji projektu w ramach zadania badawczego nr 2: „Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej” Projektu NCBR: Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowe.