1. Projekt: Elipsoidy modelu Sp(6,R).

Marcin Cerkaski (IFJ PAN).

Zastosowanie teorii elipsoid modelu symplektycznego do badania stanów stacjonarnych tworzących pasma kolektywne układu wielu ciał.

2. Projekt: Teoria kwantowych kropek

Marcin Cerkaski (IFJ PAN).

Badania nad zagadniem wyznaczenia warunków zupełnej całkowalności dla dwuciałowych układów związanych przez osiowo-symetryczne pole oscylatora harmonicznego i potencjał o symetrii sferycznej (np. potencjał kulombowski).

Publikacje

  • M. Cerkaski, “Ellipsoids of U(3) model”, Journal of Mathematical Physics 50 (2009)102703.

3. Projekt: Synteza i rozpad superciężkich jąder.

Jednocząstkowa spektroskopia i własności superciężkich jąder.

Adam Sobiczewski (NCBJ).

Grupa teoretyków z NCBJ w Warszawie (prof. Adam Sobiczewski i współpracownicy) współpracuje z dwoma zespołami ZIBJ. Jeden to zespół fizyków doświadczalnych z Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Florowa (LJR), a drugi to grupa teoretyków z Laboratorium Fizyki Teoretycznej im. Bogolubowa (LTF). Przedmiotem współpracy z oboma zespołami jest badanie syntezy i własności jąder superciężkich, w którym ZIBJ jest instytutem wiodącym w skali światowej.

4. Projekt: Dualność: konforemna teoria pola w dwóch wymiarach - supersymetryczne N=2 teorie gauge w czterech wymiarach – modele całkowalne.

Marcin Piątek (Uniwersytet Szczeciński/LFT).

Zastosowanie nowej reprezentacji 4-punktowego bloku klasycznego w problemie uniformizacji 4-nakłutej sfery Riemanna. Interpretacja uzyskanych wyników po stronie tzw. modeli macierzowych, dla których istnieje dualny opis po stronie teorii Liouville'a i ich uogólnienie na teorie SU(N).

5. Projekt: Wpływ kwantowego pola grawitacyjnego na oddziaływania pól materii.

Artur Pietrykowski (IFT UWr/LFT)

Prace dotyczące istnienia poprawek grawitacyjnych do oddziaływania Yukawy w ramach formalizmu (WD); również badanie istnienia poprawek grawitacyjnych do pól materii w ramach modelu Randal-Sundrum i ich możliwej obserwowalności w eksperymentach prowadzonych w CERN przy użyciu akceleratora wysokich energii LHC.